Medezeggenschapsraad :

Wettelijk is geregeld dat elke school een Medezeggenschapsraad (MR) heeft.
Dit inspraakorgaan heeft als doel ouders en team medezeggenschap te geven.
Afhankelijk van het onderwerp, is er sprake van advies- dan wel instemmingsrecht.
Bij belangrijke zaken, waarbij besluitvorming plaatsvindt in samenspraak met het stichtingsbestuur,
komt de MR in beeld.
Dit betreft bijvoorbeeld zaken als verbouwen, fuseren, opheffen en dergelijke.
Door middel van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is er regelmatig overleg met het bestuur.
In de MR hebben twee ouders en twee teamleden zitting. Zij vergaderen ongeveer 7 maal per jaar.
Dan worden zaken besproken als formatie, vakantierooster, klassenindeling, e.d.

Dit is onze medezeggenschapsraad:

Teamleden: Joke Klink en Anita Post
Oudergeleding:  Erwin Garst, Harald Oversteeg.