Fusie

In juli 2011 heeft het bestuur van de school, Stichting Surplus te Schagen, de gemeente Wieringen gevraagd te besluiten dat OBS De Marske en OBS Alvitlo per 1 augustus 2013 zullen fuseren. De reden voor deze fusie is het teruglopend leerlingaantal op De Marske.

Voor de fusie is het volgende stappenplan opgezet: in het schooljaar 2011-2012 vindt op alle niveaus kennismaking plaats. Er zijn bijeenkomsten voor de teams, de Medezeggenschapsraden, de Ouderraad en de Oudervereniging en de TSO’s van beide scholen. Deze bijeenkomsten staan in het teken van elkaar informeren op allerlei gebieden. In teamverband is zo gesproken over de gebruikte methoden en werkwijzen,  de OR en OV hebben de draaiboeken van de verschillende activiteiten vergeleken. Ook de beide Medezeggenschapsraden en TSO’s hebben kennis genomen van elkaars werkwijzen en gespreksonderwerpen uit gewisseld.

In het schooljaar 2012-2013 wordt overlegd over de onderwijsinhoudelijke vulling van de nieuwe school.  Dit jaar wordt door de teams middels diverse werkvormen op hoofdlijnen het toekomstige schoolprofiel vormgegeven. De teams worden hierbij begeleid door ‘Scholen met Succes’, een bureau dat ervaring heeft met fusieprocessen bij scholen.

Per 1 augustus 2013 gaat de nieuwe school onder een nieuwe naam van start op één of op beide locaties.
In de toekomst zullen de nieuwe school en wellicht de rooms-katholieke basisschool H. Henricus samen met Kinderopvang Wieringen een brede school gaan vormen,  gehuisvest in een nieuw gebouw.
Voor verdere berichtgeving omtrent de fusie verwijzen we naar de nieuwsbrieven die op de websites van beide scholen staan.